The Bellingham Plan

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

Bellingham is updating our Comprehensive Plan, the document we use to guide growth toward a twenty-year vision for the future. This update is due in 2025 and will guide development, capital investments, city programs, and other actions across the city as we work towards our vision for 2045. Each phase of the project (see timeline at right) will include opportunities for engagement with the broader community alongside technical work completed by staff. This page acts as a home for information on those engagement opportunities. Sign up to get notified at important project milestones and as new opportunities to take part arise.

Visit The Bellingham Plan page on the city website for additional information on how we are also engaging with the City Council, Boards and Commissions.

Vision & Foundation

Beginning in the summer of 2023, the project is kicking off with general engagement around the city’s vision for the future. Look out for opportunities to provide feedback on how the city has been doing on meeting its goals already identified in the Comprehensive Plan as well as what may have changed that you’d like to see reflected as we update the vision. This feedback will lead into the development of several approaches the city may consider for growing over the next twenty years and will help inform the topics to be covered in the next phase. Take our Visioning Survey to be entered in a drawing for one of several gift cards to local businesses.

NEW! Upcoming Visioning Events:

We will be holding two complementary events (one virtual, one in person) in September. Click the links below to learn more about the events and sign up to attend.

Above image credit: Jamie Ryland

En Español

Plan de Bellingham

Bellingham está actualizando su Plan integral, el documento que usamos para guiar el crecimiento hacia una visión de veinte años para el futuro. Esta actualización está prevista para 2025 y guiará el desarrollo, las inversiones de capital, los programas de la ciudad y otras acciones en toda la ciudad a medida que trabajamos hacia nuestra visión para 2045. Cada fase del proyecto (consulte el cronograma a la derecha) incluirá oportunidades para la participación de la comunidad en general junto con el trabajo técnico realizado por el personal. En esta página, se incluye información sobre esas oportunidades de participación. Regístrese para que le informemos acerca de los hitos importantes del proyecto y las nuevas oportunidades de participación que surjan.

Regístrese para recibir novedades.

Visite la página del Plan de Bellingham en el sitio web de la ciudad para obtener más información sobre cómo también trabajamos con el ayuntamiento, las juntas y las comisiones.

Visión y fundamentos

A partir del verano de 2023, el proyecto se iniciará con un compromiso general en torno a la visión de la ciudad para el futuro. Preste atención a las oportunidades para hacer comentarios sobre la forma en que la ciudad ha ido cumpliendo los objetivos ya identificados en el plan integral, así como sobre los cambios que le gustaría ver reflejados en la actualización de la visión. Estos comentarios servirán para desarrollar varias propuestas que la ciudad podría considerar para crecer durante los próximos veinte años y ayudarán a definir los temas que se tratarán en la siguiente fase.Realice la encuesta de la visión para tener la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo para las tiendas locales.

Puede comunicarse con personal del proyecto mediante el correo electrónico del proyecto (TheBellinghamPlan@cob.org) o el número de teléfono (360-778-8310).

中文

Bellingham 正在更新我们的综合计划,这是我们用来指导未来 20 年发展愿景的文件。此更新 (The Bellingham Plan) 将于 2025 年到期,在我们努力实现 2045 年的愿景时,它将指导整个城市的发展、资本投资、城市计划和其他行动。本项目每阶段都将包含参与建设更广泛社区的机会,同时由工作人员完成技术工作。本页面是该等参与机会相关信息的主页。大多数材料都有英语和西班牙语版本,但请通过 thebellinghamplan@cob.org 或 (360) 778-8310 联系工作人员,以询问用您喜欢的语言参与的机会。

ਭਾਸ਼ਾ

Bellingham ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ (The Bellingham Plan) 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2045 ਲਈ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੇਜ ਉਹਨਾਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ thebellinghamplan@cob.org ਜਾਂ (360) 778-8310 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

русском языке

Мы обновляем свой Комплексный план города Bellingham — документ, регулирующий развитие города в течение будущих двадцати лет. Данное обновление (План развития города Bellingham) должно быть выполнено в 2025 году. Оно будет регулировать развитие, капиталовложения, городские программы и другую деятельность в пределах города в процессе достижения наших целей на 2045 год. Каждый этап проекта будет включать возможности для взаимодействия с жителями сообщества в целом, а также технические задачи, выполняемые нашими сотрудниками. На данной странице размещена основная информация о возможностях взаимодействия. Большинство материалов доступны на английском и испанском языках, однако просим вас связаться с нашими сотрудниками по электронной почте thebellinghamplan@cob.org или номеру телефона (360) 778-8310, чтобы узнать о возможностях взаимодействия на удобном вам языке.

Tiếng Việt

Bellingham đang cập nhật Kế Hoạch Toàn Diện, tài liệu chúng tôi sử dụng để định hướng sự phát triển hướng tới tầm nhìn hai mươi năm trong tương lai. Bản cập nhật này (Kế Hoạch Bellingham) sẽ ra mắt vào năm 2025 và sẽ định hướng việc phát triển chung, đầu tư vào công trình cơ bản, chương trình của thành phố cùng các hành động khác trên toàn thành phố, trong khuôn khổ hành trình hướng tới tầm nhìn đến năm 2045. Mỗi giai đoạn của dự án sẽ mang đến các cơ hội đồng hành cùng cộng đồng lớn hơn xuyên suốt công việc kỹ thuật do nhân viên thực hiện. Trang này là nơi tập trung thông tin về các cơ hội tương tác đó. Hầu hết các tài liệu đều có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, nhưng quý vị vui lòng liên hệ với nhân viên theo địa chỉ thebellinghamplan@cob.org hoặc (360) 778-8310 nếu muốn biết về cơ hội sử dụng ngôn ngữ ưu tiên của mình.


Bellingham is updating our Comprehensive Plan, the document we use to guide growth toward a twenty-year vision for the future. This update is due in 2025 and will guide development, capital investments, city programs, and other actions across the city as we work towards our vision for 2045. Each phase of the project (see timeline at right) will include opportunities for engagement with the broader community alongside technical work completed by staff. This page acts as a home for information on those engagement opportunities. Sign up to get notified at important project milestones and as new opportunities to take part arise.

Visit The Bellingham Plan page on the city website for additional information on how we are also engaging with the City Council, Boards and Commissions.

Vision & Foundation

Beginning in the summer of 2023, the project is kicking off with general engagement around the city’s vision for the future. Look out for opportunities to provide feedback on how the city has been doing on meeting its goals already identified in the Comprehensive Plan as well as what may have changed that you’d like to see reflected as we update the vision. This feedback will lead into the development of several approaches the city may consider for growing over the next twenty years and will help inform the topics to be covered in the next phase. Take our Visioning Survey to be entered in a drawing for one of several gift cards to local businesses.

NEW! Upcoming Visioning Events:

We will be holding two complementary events (one virtual, one in person) in September. Click the links below to learn more about the events and sign up to attend.

Above image credit: Jamie Ryland

En Español

Plan de Bellingham

Bellingham está actualizando su Plan integral, el documento que usamos para guiar el crecimiento hacia una visión de veinte años para el futuro. Esta actualización está prevista para 2025 y guiará el desarrollo, las inversiones de capital, los programas de la ciudad y otras acciones en toda la ciudad a medida que trabajamos hacia nuestra visión para 2045. Cada fase del proyecto (consulte el cronograma a la derecha) incluirá oportunidades para la participación de la comunidad en general junto con el trabajo técnico realizado por el personal. En esta página, se incluye información sobre esas oportunidades de participación. Regístrese para que le informemos acerca de los hitos importantes del proyecto y las nuevas oportunidades de participación que surjan.

Regístrese para recibir novedades.

Visite la página del Plan de Bellingham en el sitio web de la ciudad para obtener más información sobre cómo también trabajamos con el ayuntamiento, las juntas y las comisiones.

Visión y fundamentos

A partir del verano de 2023, el proyecto se iniciará con un compromiso general en torno a la visión de la ciudad para el futuro. Preste atención a las oportunidades para hacer comentarios sobre la forma en que la ciudad ha ido cumpliendo los objetivos ya identificados en el plan integral, así como sobre los cambios que le gustaría ver reflejados en la actualización de la visión. Estos comentarios servirán para desarrollar varias propuestas que la ciudad podría considerar para crecer durante los próximos veinte años y ayudarán a definir los temas que se tratarán en la siguiente fase.Realice la encuesta de la visión para tener la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo para las tiendas locales.

Puede comunicarse con personal del proyecto mediante el correo electrónico del proyecto (TheBellinghamPlan@cob.org) o el número de teléfono (360-778-8310).

中文

Bellingham 正在更新我们的综合计划,这是我们用来指导未来 20 年发展愿景的文件。此更新 (The Bellingham Plan) 将于 2025 年到期,在我们努力实现 2045 年的愿景时,它将指导整个城市的发展、资本投资、城市计划和其他行动。本项目每阶段都将包含参与建设更广泛社区的机会,同时由工作人员完成技术工作。本页面是该等参与机会相关信息的主页。大多数材料都有英语和西班牙语版本,但请通过 thebellinghamplan@cob.org 或 (360) 778-8310 联系工作人员,以询问用您喜欢的语言参与的机会。

ਭਾਸ਼ਾ

Bellingham ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ (The Bellingham Plan) 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2045 ਲਈ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੇਜ ਉਹਨਾਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ thebellinghamplan@cob.org ਜਾਂ (360) 778-8310 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

русском языке

Мы обновляем свой Комплексный план города Bellingham — документ, регулирующий развитие города в течение будущих двадцати лет. Данное обновление (План развития города Bellingham) должно быть выполнено в 2025 году. Оно будет регулировать развитие, капиталовложения, городские программы и другую деятельность в пределах города в процессе достижения наших целей на 2045 год. Каждый этап проекта будет включать возможности для взаимодействия с жителями сообщества в целом, а также технические задачи, выполняемые нашими сотрудниками. На данной странице размещена основная информация о возможностях взаимодействия. Большинство материалов доступны на английском и испанском языках, однако просим вас связаться с нашими сотрудниками по электронной почте thebellinghamplan@cob.org или номеру телефона (360) 778-8310, чтобы узнать о возможностях взаимодействия на удобном вам языке.

Tiếng Việt

Bellingham đang cập nhật Kế Hoạch Toàn Diện, tài liệu chúng tôi sử dụng để định hướng sự phát triển hướng tới tầm nhìn hai mươi năm trong tương lai. Bản cập nhật này (Kế Hoạch Bellingham) sẽ ra mắt vào năm 2025 và sẽ định hướng việc phát triển chung, đầu tư vào công trình cơ bản, chương trình của thành phố cùng các hành động khác trên toàn thành phố, trong khuôn khổ hành trình hướng tới tầm nhìn đến năm 2045. Mỗi giai đoạn của dự án sẽ mang đến các cơ hội đồng hành cùng cộng đồng lớn hơn xuyên suốt công việc kỹ thuật do nhân viên thực hiện. Trang này là nơi tập trung thông tin về các cơ hội tương tác đó. Hầu hết các tài liệu đều có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, nhưng quý vị vui lòng liên hệ với nhân viên theo địa chỉ thebellinghamplan@cob.org hoặc (360) 778-8310 nếu muốn biết về cơ hội sử dụng ngôn ngữ ưu tiên của mình.


Page last updated: 01 Sep 2023, 09:46 AM